آيين‌نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش‌هاي ژن‌شناسي (ژنتيك)

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه