دستورالعمل نحوه بكارگيري قضات بازنشسته در شوراهاي حل اختلاف

مصوب 1397/11/28 رئيس قوه قضائيه


نوع سند:

شماره صفحه