تصويب نامه در خصوص پرداخت پاداش پايان سال (عيدي) سال 1397 توسط نيروهاي مسلح، نيروهاي انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي مشمول قوانين خاص به كارمندان

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه