مجوز انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه هاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان به وزارت دادگستري

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه