تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت 56023 هـ مورخ 1397/10/16 با موضوع «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري»

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران


شماره صفحه