تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي بهرام سرمست به عنوان استاندار قم

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه