تصويب نامه در خصوص تعيين حاتم شاكرمي به عنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حمايت از صنايع

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه