تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حاتم شاكرمي به عنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه