تصويب نامه در خصوص تعيين اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، ارس، كيش، ماكو، قشم

مصوب 1397/08/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي


نوع سند:

شماره صفحه