تصويب نامه در خصوص مجازبودن ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1397/08/09 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه