تصويب نامه در خصوص مجاز بودن سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه