تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص انتقال مالكيت 50 هكتار از اراضي واقع در ناحيه صنعتي دهك شهرستان ملارد به شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه