تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ده ميليارد ريال براي مطالعه گسل هاي فعال و پنهان كشور در داخل و پيرامون شهرهاي بزرگ

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه