تصويب نامه در خصوص اجازه فروش (232) مترمربع از پلاك ثبتي (2) فرعي از (3721) اصلي مفروز واقع در بخش (20) شهرستان اردكان، استان يزد به وزارت جهاد كشاورزي

مصوب 1397/08/06 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه