تصويب نامه درخصوص اصلاح بند 1 تصويب نامه شماره 17996/ت 55347هـ مورخ 22 ارديبهشت 97

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه