اصلاح تصويب نامه شماره 17996/ت 55347 هـ مورخ 22 /2/ 1397 در خصوص تخصيص اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده، تأسيسات زيربنايي و كمك بلاعوض جهت تأمين اسكان موقت صاحبان واحدهاي مسكوني آسيب ديده ناشي از زلزله استان كرمانشاه

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه