محاسبه مانده تسهيلات صندوق توسعه ملي براي طرح مهار و تنظيم آب هاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي متناظر بر اساس قيمت سامانه نيما

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه