الحاق بند (6) به تصويب نامه شماره 11739 /ت 55295 هـ مورخ 8 / 12/1397 (با موضوع اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان)

مصوب 1397/08/02 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه