تصويب نامه در خصوص تدوين برنامه عملياتي از طريق انعقاد تفاهم نامه با سازمان اداري و استخدامي كشور

مصوب 1397/07/29 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه