تصويب نامه در خصوص نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراك پالايشگاه ها (نفت خام و ميعانات گازي) و فرآورده هاي تحويلي از پالايشگاه ها

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه