تصويب نامه درخصوص پرداخت مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و هشت ميليون ريال براي تامين بار مالي ناشي از امهال تسهيلات دريافتي واحد مرغداري

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه