تصويب نامه درخصوص تامين هزينه هاي ضروري ناشي از حوادث غيرمترقبه در اختيار سازمان مديريت بحران كشور

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه