تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /80) ريال به صورت هزينه اي و مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي جهت تأمين هزينه هاي ضروري ناشي از حوادث غيرمترقبه به سازمان مديريت بحران كشور

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه