تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست و هفت ميليارد و ششصد ميليون ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت به منظور جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و روستايي و تأسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از زلزله شهرستان جاجرم استان خراسان شمالي

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه