اصلاح آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه