تصويب نامه در خصوص تاييد صورت هاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 96

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه