مصوبه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه