مسافرت وزير نفت به كشور روسيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه