قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371

مصوب 1380/07/14 مجمع تشخيص مصلحت نظام


مشخصات کلی


نوع قانون:مصوبات "مجلس-مجمع تشخیص مصلحت نظام" طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجمع تشخيص مصلحت نظام تاريخ تصويب:1380/07/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:35792 تاریخ ابلاغ:1380/08/12
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1380/09/02
شماره روزنامه رسمي:16513 تاریخ روزنامه رسمي:1380/08/16
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

گیرندگان رونوشت


اداره كل قوانين و مقررات كشور
دفتر هيأت دولت
روزنامه رسمي
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر معاون اول رئيس جمهور
ديوان محاسبات
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
مجمع تشخيص مصلحت نظام
اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي
اداره كل امور مجلس
اداره كل حقوقي