قانون امور حسبي

مصوب 1319/04/02 مجلس شوراي ملي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي تاريخ تصويب:1319/04/02
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:6213 تاریخ ابلاغ:1319/05/31
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1319/06/30
شماره روزنامه رسمي:3486 تاریخ روزنامه رسمي:1319/06/19
آخرین وضعیت:حكومتي همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت


روزنامه رسمي