قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 1375/03/01 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1375/03/01
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:3673 تاریخ ابلاغ:1375/04/11
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1375/05/06
شماره روزنامه رسمي:14957 تاریخ روزنامه رسمي:1375/04/21
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


اداره كل حقوقي
استانداريهاي سراسر كشور
روزنامه رسمي