قانون شهرداري

مصوب 1334/04/11 كميسيون مشترك مجلسين


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:كميسيون مشترك مجلسين تاريخ تصويب:1334/04/11
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:8368 تاریخ ابلاغ:1334/05/21
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1334/06/13
شماره روزنامه رسمي:3071 تاریخ روزنامه رسمي:1334/06/02
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت دادگستري

گیرندگان رونوشت