قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1358/09/12 همه پرسي


مشخصات کلی


نوع قانون:اساسي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:همه پرسي تاريخ تصويب:1358/09/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:1358/10/11
مرجع ابلاغ:شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تاريخ اجرا:1358/09/12
شماره روزنامه رسمي:10170 تاریخ روزنامه رسمي:1358/11/01
آخرین وضعیت:حكومتي همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه نهادهاي انقلابي و عمومي
كليه وزارتخانه ها
كليه سازمانهاي دولتي

گیرندگان رونوشت