بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص اجراي ماده 33 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1400/06/09 خزانه داري كل كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:خزانه داري كل كشور تاريخ تصويب:1400/06/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:56/84577 تاریخ ابلاغ:1400/06/09
مرجع ابلاغ:خزانه داري كل كشور تاريخ اجرا:1400/06/09
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه دستگاههاي اجرايي

گیرندگان رونوشت


وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور
اداره كل نظارت بر اجراي بودجه