اصلاح آيين‌ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 12536 /ت58715هـ مورخ 1400/2/7

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/06/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:60468/ت59109هـ تاریخ ابلاغ:1400/06/13
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/06/29
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت نفت
وزارت نيرو
وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت ورزش و جوانان
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت آموزش و پرورش
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت كشور
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي
سازمان برنامه و بودجه
سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت