اصلاح رديف 19 پيوست شماره 1 تصويبنامه شماره 153973/ت 57752 هـ مورخ 25 اسفند 99 موضوع مبالغ مجازات هاي نقدي جرايم و تخلفات

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/06/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:60442/ت58927هـ تاریخ ابلاغ:1400/06/13
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/06/29
شماره روزنامه رسمي:دارد تاریخ روزنامه رسمي:1400/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت دادگستري
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دفتر مقام معظم رهبري
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
روزنامه رسمي