بخشنامه بانك مركزي درخصوص ارائه شناسه شهاب به شركتهاي منحله در حال تصفيه

مصوب 1400/04/20 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ تصويب:1400/04/20
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:00/161922 تاریخ ابلاغ:1400/06/10
مرجع ابلاغ:مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي تاريخ اجرا:1400/06/26
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران
مدير عامل بانك سپه
مدير عامل بانك صنعت و معدن
مدير عامل بانك كشاورزي
مدير عامل بانك مسكن
مدير عامل بانك ملّي
مدير عامل شركت دولتي پست بانك
مدير عامل بانك تجارت
مدير عامل بانك رفاه كارگران
مدير عامل بانك صادرات ايران
مدير عامل بانك ملّت
مدير عامل بانك آينده
مدير عامل بانك اقتصاد نوين
مدير عامل بانك ايران زمين
مدير عامل بانك پارسيان
مدير عامل بانك پاسارگاد
مدير عامل بانك خاورميانه
مدير عامل بانك دي
مدير عامل بانك سامان
مدير عامل بانك سرمايه
مدير عامل بانك سينا
مدير عامل بانك شهر
مدير عامل بانك گردشگري
مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا
مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت
مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران
مدير عامل مؤسسه اعتباري غيربانكي ملل
مدير عامل مؤسسه اعتباري توسعه
مدير عامل مؤسسه اعتباري كاسپين
مدير عامل مؤسسه اعتباري نور

گیرندگان رونوشت


رئيس كل محترم بانك مركزي
معاون نظارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي
صندوق ضمانت سپرده اي بانك مركزي
نهاد رياست جمهوري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
شوراي هماهنگي بانكها
مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
سازمان حسابرسي
جامعه حسابداران رسمي ايران
صندوق توسعه ملي