ابلاغ مصوبات يكصد و بيست و پنجمين جلسه ستاد و رفع موانع توليد

مصوب 1400/06/06 وزارت صنعت ، معدن و تجارت


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاريخ تصويب:1400/06/06
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:60/13887 تاریخ ابلاغ:1400/06/06
مرجع ابلاغ:وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت