مصوبات يكصد و بيست و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

مصوب 1400/05/10 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تاريخ تصويب:1400/05/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:60/138275 تاریخ ابلاغ:1400/06/06
مرجع ابلاغ:دبير ستاد و تسهيل و رفع موانع توليد رقابت پذير تاريخ اجرا:1400/06/06
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
وزير كشور
وزير تعاون, كار و رفاه اجتماعي
وزير امور اقتصاد و دارايي
وزير جهاد كشاورزي
وزير نفت
وزير نيرو
وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
وزير ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان ملي استاندارد ايران
رئيس اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي ايران
اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران
اتاق اصناف ايران

گیرندگان رونوشت