نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 36570/ت55939هـ مورخ 1400/04/05 هيأت وزيران (تعيين حدود انتشار امواج و پرتوهاي موضوع ماده (30) قانون هواي پاك)

مصوب 1400/06/07


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1400/06/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت