تصويبنامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع زنان [تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع زنان]

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/06/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:59961/ت59105هـ تاریخ ابلاغ:1400/06/10
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1400/06/26
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده

گیرندگان رونوشت


دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
روزنامه رسمي
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
سازمان بازرسي كل كشور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
معاونت امور مجلس رئيس جمهور