اصلاح آيين نامه اجرايي بند ( و ) تبصره ( 9 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 16195/ت 58752ه مورخ 18 ارديبهشت 1400

مصوب 1400/06/07 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1400/06/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:59472/ت59098هـ تاریخ ابلاغ:1400/06/09
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت