بخشنامه گمرك در خصوص تمديد اعتبار ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت 125 و 150 سي سي

مصوب 1400/06/07 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1400/06/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1400/715778 تاریخ ابلاغ:1400/06/07
مرجع ابلاغ:مدير كل دفتر واردات تاريخ اجرا:1400/06/07
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه گمركات اجرايي

گیرندگان رونوشت


معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور