بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابطال قسمت اخير جزء 3 بند (ب) بخشنامه سازمان مورخ 7 اسفند 1396

مصوب 1399/11/19 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/11/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/87 تاریخ ابلاغ:1399/11/19
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت