تصويب نامه در خصوص پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه اصلاح عوارض قطع درختان جنگلي موضوع ماده 15 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع

مصوب 1399/11/19 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/11/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:136162/ت57830هـ تاریخ ابلاغ:1399/11/25
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت