بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص اظهارنامه هاي صادراتي

مصوب 1399/11/18 گمرك ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1399/11/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:99/1413120 تاریخ ابلاغ:1399/11/18
مرجع ابلاغ:گمرك ايران تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت