تصويب نامه درخصوص تأمين مالي احداث قطار برقي شهر جديد پرديس به شهر تهران

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/11/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصوی