سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي در طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي در منطقه اسلام اباد غرب

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/11/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:133674/ت57747هـ تاریخ ابلاغ:1399/11/19
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/12/05
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت نفت
وزارت نيرو
وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر هيأت دولت
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت