بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران

مصوب 1399/11/15 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/11/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/86 تاریخ ابلاغ:1399/11/15
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت