ابلاغ نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 18 آذر 1399

مصوب 1399/10/20 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/10/20
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/72 تاریخ ابلاغ:1399/10/20
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت