دادنامه شماره 971 هيات عمومي ديوان، مبني بر ابطال اطلاق تبصره (2) الحاقي به ماده (6) آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي (موضوع تصويبنامه شماره 31466/ت156هـ مورخ 9 مرداد 69 هيات وزيران )

مصوب 1399/10/16


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/10/16
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت