مصوبه درخصوص علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/21
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:94805/ت58191هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/24
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت