مصوبه درخصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 54568/ت 56724 هـ مورخ 6 مرداد 1398، عبارت لغايت 1398/6/31 به عبارت لغايت 1399/12/29

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:94355/ت58042هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/21
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت